محصولات شبان

محصولات دامي

گوشت گوسفند، شتر ، گوساله ، آلايش ، فرآورده‌هاي پروتئيني

روغن هاي خوراكي

روغن‌هاي سالم گياهي(كنجد و زيتون) روغن‌هاي حيواني(دنبه، شحم، كوهان شتر و...)

ميوه و ميوه خشك

انواع خرما، كشمش، آلوها و ميوه‌هاي خشك

عسل و ارده و شيره

انواع عسل و فرآورده‌هاي عسل شيره انگور، خرما – ارده كنجد و فرآورده‌هاي آن