انتخاب محصول (چاي ، دمنوش و شربت ها) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
خاکشیر بسته 100 گرمی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 46,000 -
بهار نارنج بسته 100 گرمی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 40,000 -
چای ترش بسته 100 گرمی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 95,000 -
تخم شربتی درشت 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 35,000 -
چهار تخم شربتی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 35,000 -
چای ایرانی بسته نیم کیلویی 1 بسته نیم کیلویی 0/5 کیلوگرم 130,000 -
گل گاو زیان بسته 100 گرمی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 340,000 -
چای به بسته 100 گرمی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 60,000 -
تخم شربتی ریز 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 40,000 -
تخم ریحان 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 30,000 -
سیاه دانه بسته 100 گرمی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 35,000 -