انتخاب محصول (محصولات دامي) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
گوشت گوسفند شیشک نر - نیم شقه معمولی 0/5 شقه 4 کیلوگرم 4,200,000
گوشت گوسفند شیشک نر - نیم شقه خورشتی 0/5 شقه 4/5 کیلوگرم 4,725,000
گوشت گوسفند شیشک نر - نیم شقه خورشتی ویژه 0/5 شقه 4 کیلوگرم 4,200,000
گوشت گوسفند شیشک نر- نیم شقه خورشتی با چرخ کرده گوساله 0/5 شقه 4 کیلوگرم 6,200,000
گوشت گوسفند شیشک نر - نیم شقه راسته شیشلیکی 0/5 شقه 5 کیلوگرم 5,250,000
گوشت لخم گوساله 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 1,050,000 -
گوشت لخم شتر 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 1,250,000 -
چرخ کرده مخلوط گوسفند و شتر     1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 1,125,000 -
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله     1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 1,025,000 -
شل گوسفندی ( جگر سیاه ، دل و قلوه) 1 دست 0/9 کیلوگرم 1,035,000