انتخاب محصول (محصولات دامي) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
گوشت گوسفند شیشک نر - نیم شقه 0/5 شقه 5 کیلوگرم 9,650,000
گوشت لخم گوساله 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 2,800,000 -
گوشت لخم شتر 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 2,700,000 -
چرخ کرده مخلوط گوسفند و شتر     1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 2,215,000 -
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله     1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 2,265,000 -
شل گوسفندی ( جگر سیاه ، دل و قلوه) 1 دست 1 کیلوگرم 2,000,000