انتخاب محصول (محصولات دامي) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
گوشت گوسفند شیشک نر - نیم شقه 0/5 شقه 5 کیلوگرم 26,750,000
گوشت لخم گوساله 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 6,400,000 -
گوشت لخم شتر 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 5,900,000 -
چرخ کرده مخلوط گوسفند و شتر     1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 5,475,000 -
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله     1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 5,625,000 -
شل گوسفندی ( جگر سیاه ، دل و قلوه) 1 دست 1 کیلوگرم 5,900,000