انتخاب محصول (روغن هاي خوراكي) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
روغن دنبه گوسفندی 600 گرمی 1 ظرف 600 گرمی 0/6 کیلوگرم 2,280,000 -
روغن کوهان شتر 200 گرمی 1 ظرف 200 گرمی 0/6 کیلوگرم 300,000 -
روغن شحم گوسفند 1 ظرف 600 گرمی 0/6 کیلوگرم 1,740,000 -